LSI

LEADERSHIP STYLE INVENTORY
LİDERLİK STİLİ ENVANTERİ

Ram Test

“LSI - LİDERLİK STİLİ ENVANTERİ" çok kapsamlı akademik ve sosyal çalışmalar ve gözlemler sonucunda oluşturulmuş ve pek çok farklı kültürde yıllardır başarıyla uygulanmakta olan geçerliliği kanıtlanmış bir araçtır. "LSI - Liderlik Stili Envanteri" liderlik yetkinliklerine bağlı liderlik profilini bütünsel bir bakış açısıyla sunmaktadır;

Yöneticilik yaklaşımının işe yönelik ve insana yönelik boyutlarını birlikte ölçümleyerek algılanan liderlik yapısı boyutunu belirleyen LSI envanteri, bireyin güçlü ve geliştirilecek yönlerini çok kolay anlaşılabilir formatta ortaya koyar.

BİREYE VE KURUMA KATKISI


Bu güne kadar gerçekleştirilen liderlikle ilgili pek çok çalışma ve envanter, liderlik yetkinlikleri olarak sıralanan unsurları tek tek belirlemeye yöneliktir. Ancak çok farklı unsurların bileşkesinin oluşturduğu tek bir liderlik algısı skoruna ulaşılması imkanını vermemektedir. Buna karşılık "LSI - Liderlik Stili Envanteri" yönetici ve yönetici adaylarının ekiplerinde ve etki çevrelerinde liderlik algısını oluşturan ve güçlendiren faktörlerin detaylı tespitini yapmaktadır.

Bir yöneticinin yönettiği ekip ve etki alanındaki kişiler tarafından lider olarak benimsenmesini sağlayan yüksek üretkenlik ve yüksek moral bileşkeninin belirlenmesine yönelik bu çalışma liderlik algısı oluşturan yetkinliklerine bağlı liderlik profilini bütünsel bir bakış açısıyla sunmaktadır ve yönetici/yönetici adayının bir lider olarak algılanma ve benimsenme skorunu yüksek bir tutarlılıkla belirlemektedir. LSI envanteri bireyin yönetim stilinin etkisinin her durumda geçerli olabilecek liderlik algısının boyutunu belirler.

Bu çalışma mevcut durumun kapsamlı bir tespitini ve teşhisini yapmaktadır. Bu özelliği ile “ne olduğunu” ve “ne olması gerektiğini” saptamaktadır ancak nasıl yapılacağını belirlememektedir.

AÇIKLAMALAR


Genel bir yaklaşım olarak bu güne kadar gerçekleştirilmiş uygulamaların ışığında ölçümü gerçekleştirilen bireylerin kendileri hakkındaki yorumlara %86+ oranında katıldıkları görülmektedir. Ancak katılmakta tereddüt ettikleri yorumların hemen herkeste çeşitli boyutlarda bulunan kör alana düşmesi olasıdır.

LSI envanteri temelde bireyin etki çevresinin bireyi lider olarak algılama ve kabul etme boyutlarına ışık tutmayı amaçladığından bireyin algısından hareketle “Onlar beni nasıl algılıyor…” sorusuna cevap aramaktadır.

LSI, yönetici/yönetici adayı bireyin iki temel boyuttaki yaklaşımlarını ve genel tercihlerini belirler;

1. İşe yönelik yaklaşım boyutu; üretkenlik boyutunu belirlemektedir.

2. İnsana yönelik yaklaşım boyutu; moral ve sosyal yaklaşım boyutunu belirlemektedir.

Bu iki boyutun bileşkesi ve izdüşümünden hesaplanan "Liderlik Skoru" yönetici/yönetici adayı bireyin etki çevresinde lider olarak algılanma, benimsenme ve kabul edilme boyutunu vermektedir.


İşe Yönelik Yaklaşım Boyutu

İşe yönelik yaklaşım boyutu bireyin işi yönetirken işin ve görevin gerçekleştirilmesi sürecinde sergilediği tutum ve davranışlarıdır. Davranış bütününü oluşturan alt unsurlar aşağıda belirtilmektedir. Bu unsurlar işe/göreve yönelik performans ve üretkenlik açısından belirleyicidir.

Bu temel unsurlar;

Planlama

Yöneticinin işin/görevin gerçekleştirilmesi sürecinde hedef belirleme, iş planını oluşturma, organizasyon, zaman planı oluşturma, termin süreleri belirleme yoğunluğunun boyutu.

Bilgilendirme

Yöneticinin işin/görevin gerçekleştirilmesi sürecinde gerekli bilginin aktarımı, verdiği talimat, emir yoğunluğunun boyutu.

Rollerin tanımlanması

Yöneticinin işin/görevin gerçekleştirilmesi sürecinde ekip üyeleri için rolleri tanımlama, sorumluluk dağılımı, yetkilendirme, inisiyatif kullandırma yoğunluğunun boyutu.

Kontrol

Yöneticinin işin/görevin gerçekleştirilmesi sürecinde her aşamada iş akışını, performansı, iş sonuçlarını yakından takip, ayrıntılarla ilgilenme, kontrol ve müdahale yoğunluğunun boyutu.


İnsana Yönelik Yaklaşım Boyutu

İnsana yönelik yaklaşım boyutu bireyin işi yönetirken işin ve görevin gerçekleştirilmesi sürecinde yönetiminden sorumlu olduğu ve etki alanındaki kişilere karşı sosyal anlamda sergilediği tutum ve davranışlarıdır. Davranış bütününü oluşturan alt unsurlar aşağıda belirtilmektedir. Bu unsurlar etki alanındaki kişilere yönelik sosyal yaklaşım ve moral açısından belirleyicidir ve ekibe/işe aidiyet gelişiminde etkindir.

Bu temel unsurlar;

Sosyal yaklaşım

Yöneticinin, yönetim sorumluluğunu üstlendiği ekip üyelerine ve etki alanındaki kişilere karşı sergilediği sosyal yaklaşım, sadece işle sınırlı olmayan özel yaşamı da kapsayan moral ve sosyo-duygusal destek yoğunluğun boyutu.

İletişim

Yöneticinin, yönetim sorumluluğunu üstlendiği ekip üyelerine ve etki alanındaki kişilere karşı sergilediği iletişime açıklık, çift yönlü mesaj aktarımını kolaylaştırma ve dinleme yoğunluğunun boyutu.

Katılım sağlama

Yöneticinin, yönetim sorumluluğunu üstlendiği ekip üyelerine ve etki alanındaki kişilere karşı sergilediği demokratik yaklaşım, öneri ve fikir alma, kararlara katılım ortamı yaratma yoğunluğunun boyutu.

Geribildirim

Yöneticinin, yönetim sorumluluğunu üstlendiği ekip üyelerine ve etki alanındaki kişilere karşı sergilediği performans, beklenti, tutum, davranış alanlarında anlık, yerinde, zamanında, objektif, yapıcı geribildirim verme, motive etme ve kendisi için geribildirim alma yoğunluğunun boyutu.

Elde edilen sonuçlar ve bunlara bağlı değerlendirme ve yorumlar bireyin mesleki yeterliliğini, iş ve performans sonuçlarını yansıtmayı amaçlamaz; LSI envanterinin ölçümlediği boyut, yönettiği ekip ve etki alanındaki kişilerin bireyi lider olarak kabul etmeye ve benimsemeye hangi ölçüde yatkın olduklarıdır.

Raporda belirtilen yorumlar ekip üyelerinin oluşabilecek algılarının yansıması olarak ele alınmalıdır ve "olumlu" ya da "olumsuz" olarak değerlendirilmesi içinde bulunulan ortama, işin yapısına, ekibin büyüklüğüne, ekibin olgunluk düzeyine ve kurumun/bireyin beklentilerine bağlıdır.

LSI - LİDERLİK STİLİ ENVANTERİ bireyin tutum ve davranışlarının etkileri konusunda farkındalık geliştirilebilmesi ve beklentiler çerçevesinde gelişimi için fırsat yaratabilmesi mümkün olabilecektir.

DİĞER KİŞİLİK ENVANTERLERİMİZ