MCI

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ©

Ram Test

MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri bir kurumdaki tüm pozisyon ve kademelerde yer alan yöneticilerin ve yönetici adaylarının duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden yöneticilik ve liderlik yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri, Organizasyon ve Yönetim, Liderlik, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanı ve 28 alt unsurlarında bireyin yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

Kurumda mevcut süpervizör, takım lideri, bölüm yöneticisi, müdür gibi pozisyonlarda yer alan yöneticilerin gelişim alanlarını belirlenmesini ve bu pozisyonlar için aday olanların da gerekli yönetsel yetkinlikler açısından değerlendirilmesini sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

MCI envanteri bireyin verdiği cevapların tutarlılık ve gerçekliğini belirli sayıda geçerlilik göstergesiyle kontrol etmektedir. Bireyin envanteri cevaplarken kendini olduğundan daha iyi ya da daha yetersiz gösterme eğilimini saptayan göstergeler aracılığı ile gerekli hallerde normatif düzeltmeler skorlara yansıtılmaktadır.

Toplam 140 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 30 dakikadır.

YETKİNLİK GRUPLARININ TANIMLARI

MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri, Organizasyon ve Yönetim, Liderlik, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanı ve 28 alt unsurlarında bireyin yetkinlik skorlarını norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir. Yönetim yetkinliğini ortaya koyacak bu beş temel yetkinlik alanının özet tanımları aşağıda verilmektedir.

Organizasyon ve Yönetim

Organizasyon ve Yönetim boyutu iş hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için planlama, organizasyon, süreç yönetimi ve kaynak dağılımının yanı sıra kaynakların etkin kullanımı ve verimliliği kapsar.

Bireyin organizasyon ve yönetim kavramını nasıl algıladığı, kurumsal farkındalık, sonuç odaklılık, karar alma, değişim yönetimi, motive etme, delegasyon ve kontrol boyutlarıyla ölçümlenmektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin organizasyon ve yönetim açısından önemli bir potansiyel sergiledikleri söylenebilir.

Liderlik

Liderlik kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için diğerlerinin desteğini kazanmak üzere ortam yaratmak ve ekibini etkin ve verimli bir şekilde yönlendirebilmektir.

Bireyin liderlik boyutu örnek olma, vizyoner olma, etkileme ve ikna, değerlerine bağlılık, özgüven, empati ve proaktivite açısından ölçümlenmektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin liderlik açısından önemli bir potansiyel sergiledikleri söylenebilir.

Kendini Yönetebilme

Kendini yönetebilme temel olarak duyguları kontrol altına almak ve bu duyguların başkaları ve olaylar üzerindeki etkilerini yönetebilmektir. Özünde kişisel farkındalığın davranışlara yansıyan boyutunu oluşturur.

Bu boyut, farkına varılan duyguların kontrol edilmesinde sergilenen yetkinlik düzeyini kişisel bütünlük, stresle başa çıkma, pozitif düşünme açısından ölçümlemektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin farkına varabildikleri duygularını başarılı bir şekilde kontrol edebildikleri söylenebilir.

İlişki Yönetimi

İlişki yönetimi boyutu bireyin gerek iş gerekse özel hayatını kapsayan sosyal çevresindeki kişilerle olan ilişkilerini nasıl yönettiği ve kendisini ilişki boyutunda nasıl konumlandırdığını belirler.

İlişki yönetimi boyutundaki skorlar işbirliği, ekip çalışması ve özellikle hizmet odaklılık gibi sosyal düzeyde ilişkileri yönlendiren unsurlardaki yetkinlikleri ölçümlemektedir. Özellikle stres algısının yüksek olduğu koşullarda kontrolü zor bir boyut olduğu dikkate alınmalıdır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin ilişki yönetimi açısından başarılı olma potansiyeli gösterdikleri söylenebilir.

Fonksiyonel Yetkinlikler

Fonksiyonel yetkinlikler boyutu bireyin iş ortamında çalışma performansını olumlu yönde etkileyebilecek becerilere odaklanmaktadır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin iş ve görev performanslarının başarı düzeyinin yüksek olma potansiyeli olduğu söylenebilir.

Örnek Rapor

DİĞER YETKİNLİK ENVANTERLERİMİZ