CCI

CCI - TEMEL YETKİNLİKLER ENVANTERİ©

Ram Test

CCI - Temel Yetkinlikler Envanteri duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden bireyin bir profesyonel olarak temel yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

CCI - Temel Yetkinlikler Envanteri, Kişisel Farkındalık, Kendini Yönetebilme, Sosyal Farkındalık, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanında ve bu yetkinlik alanlarını oluşturan 25 alt unsurlarında bireyin yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

Kurumda mevcut tüm görev ve pozisyonlar için tüm adayları/çalışanları temel yetkinlikler açısından değerlendiren kapsamlı bir envanterdir.

CCI envanteri bireyin verdiği cevapların tutarlılık ve gerçekliğini belirli sayıda geçerlilik göstergesiyle kontrol etmektedir. Bireyin envanteri cevaplarken kendini olduğundan daha iyi ya da daha yetersiz gösterme eğilimini saptayan göstergeler aracılığı ile gerekli hallerde normatif düzeltmeler skorlara yansıtılmaktadır.

Toplam 130 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 20 dakikadır.

YETKİNLİK GRUPLARININ TANIMLARI

CCI - Temel Yetkinlikler Envanteri, Kişisel Farkındalık, Kendini Yönetebilme, Sosyal Farkındalık, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanı ve alt unsurlarında bireyin yetkinlik skorlarını norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir. Bu beş temel yetkinlik alanı özet tanımları aşağıda verilmektedir.

Kişisel Farkındalık

Kişisel farkındalık, bireyin kendi duygularını ve hissettiklerini gerçekleştiği anda farketmesini ve belli durumlardaki olası davranışlarını anlamasıyla ilgilidir. Olaylar karşısında görülen ve gösterilen tepkilerin fark edilmesi ve bu tepkilerin anlamlandırılarak şekillendirilebilmesi boyutunu içerir.

Bu boyut bireyin kendisini nelerin motive ettiği, nelere ihtiyacının olduğu, hangi konularda başarılı olabileceği, hangi durumlarda esneklik gösterebileceği gibi noktalarda farkındalığın ölçüldüğü alandır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin yüksek farkındalığa sahip olduğu söylenebilir.

Kendini Yönetebilme

Kendini yönetebilme temel olarak duyguları kontrol altına almak ve bu duyguların başkaları ve olaylar üzerindeki etkilerini yönetebilmektir. Özünde kişisel farkındalığın davranışlara yansıyan boyutunu oluşturur.

Bu boyuttaki skorlar, farkına varılan duyguların kontrol edilmesinde sergilenen yetkinlik düzeyini ölçümlemektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin farkına varabildikleri duygularını başarılı bir şekilde kontrol edebildikleri söylenebilir.

Sosyal Farkındalık

Sosyal farkındalık boyutu bireyin iş ve özel hayatını da kapsayan sosyal çevresindeki kişilerin neler hissettiğini, duygu ve düşüncelerinin gerçek anlamını fark etme ve anlama yetkinliğidir.

Sosyal farkındalık boyutundaki skorlar bireyin sosyal çevresini algıma, hissetme, yorumlama, anlama ve uyum yetkinliklerini ölçümlemektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin sosyal farkındalık boyutunda çevresiyle olan ilişkilerinde algı, duyarlılık ve uyum açısından başarı gösterdikleri söylenebilir.

İlişki Yönetimi

İlişki yönetimi boyutu bireyin gerek iş gerekse özel hayatını kapsayan sosyal çevresindeki kişilerle olan ilişkilerini nasıl yönettiği ve kendisini ilişki boyutunda nasıl konumlandırdığını belirler.

İlişki yönetimi boyutundaki skorlar iletişim, işbirliği, çatışma, stres algısı gibi sosyal düzeyde ilişkileri yönlendiren unsurlardaki yetkinlikleri ölçümlemektedir. Özellikle stres algısının yüksek olduğu koşullarda kontrolü zor bir boyut olduğu dikkate alınmalıdır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin ilişki yönetimi açısından başarılı olma potansiyeli gösterdikleri söylenebilir.

Fonksiyonel Yetkinlikler

Fonksiyonel yetkinlikler boyutu bireyin iş ortamında çalışma performansını olumlu yönde etkileyebilecek becerilere odaklanmaktadır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin iş ve görev performanslarının başarı düzeyinin yüksek olma potansiyeli olduğu söylenebilir.

Örnek Rapor

DİĞER YETKİNLİK ENVANTERLERİMİZ